CLUBREGLEMENT

Doel

 1. Het doel van de club is om in vriendschap en groepsverband het wielertoerisme te promoten. Ieder aangesloten lid heeft dan ook de morele plicht om tijdens de clubactiviteiten deze doelstelling na te leven. Wij willen als club een goede reputatie.
  Naast het fietsen is er ook nog plaats voor een gezellige babbel en plezier bij een drankje in ons lokaal.
 2. Het fietsseizoen start de 1ste zondag van maart en eindigt de 3 de zondag van oktober.
 3. Alle ritten (zie pagina ‘ritten’) starten en eindigen aan ons lokaal “ taverne ’t Neerhof”, tenzij anders afgesproken. Vanaf maart tot en met half oktober fietsen wij elke zondagvoormiddag. Gedurende de maand maart en oktober wordt er gestart om 8.30 aan ons lokaal, vanaf april tot en met september wordt verzameld en gestart aan ons lokaal om 08.00 uur tenzij anders doorgegeven op de kalender of website.
 4. Elke persoon(nieuw) welke met de club wil meerijden, zal na 3 deelnames verplicht zijn om lid te worden van de club. Die 3 ritten rijden zij op eigen verantwoordelijkheid, zodoende kan de club noch het bestuur verantwoordelijk gesteld worden voor de fouten of ongevallen door hen veroorzaakt.
 5. Iedereen, ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging kan toetreden tot de club.
 6. Er is geen leeftijdsgrens vastgesteld. Minderjarigen vallen wel onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogd.

Verplichtingen clubleden

 1. Om lid te worden van de club dient jaarlijks lidgeld betaald te worden. Het lidgeld wordt, voor het seizoen 2024 vastgesteld op 60 €. Het lidgeld is ondeelbaar en wordt door nieuwe leden integraal betaald bij aansluiting gedurende het jaar. Tot de leeftijd van 18 jaar wordt het lidgeld beperkt tot 20€ exclusief verzekering. Het lidgeld dient volledig betaald te worden bij aansluiting tot eind juni. De helft van het lidgeld dient betaald te worden bij aansluiting vanaf 01 juli.
 2. Verzekering. Het lidgeld omvat geen verzekering. Wie zich inschrijft verbindt zich ertoe een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten, zodat bij ongeval of schade tijdens of naar aanleiding van een activiteit, de schade aan andere leden of derden gedekt is. Ieder lid bevestigt dat hij een verzekering BA heeft afgesloten ( familiale ) zodat bij ongeval of schade tijdens of naar aanleiding van een activiteit, de schade aan andere leden of derden gedekt is. Daarnaast dient ieder lid ook een persoonlijke verzekering te hebben voor medische kosten. Er wordt aanbevolen om een verzekering te hebben bij Cycling Vlaanderen, of via de club bij Fedes. Het niet opvragen van een bewijs van afdoende verzekering door de club, betekent niet dat de club verantwoordelijk kan gesteld worden voor schade die door de clubleden of anderen die in een clubactiviteit worden betrokken, aan derden wordt berokkend.
 3. Ongevallen worden binnen de 48 uur gemeld aan het bestuur.
 4. Het dragen van een helm is verplicht.
 5. Minderjarigen dienen een schriftelijke goedkeuring te hebben van hun ouders of voogd en een afgifte van een kopie van de familiale verzekering is verplicht.
 6. Uit respect voor onze sponsors wordt steeds in clubkledij gefietst. De clubkledij bestaande uit: helm, trui én broek, wordt steeds zichtbaar gedragen.
 7. De ritten worden gereden volgens het ‘samen uit samen thuis’ principe. Vooraan rijdt de voor deze rit aangeduide wegkapitein. Enkel zijn uitgestippelde route wordt door alle fietsers gevolgd. De kopman wordt in principe niet voorbijgereden.
 8. Wanneer na een mogelijke tempoversnelling of hindernis in het parcours de groep in stukken scheurt, dan wacht iedereen iets verderop tot de groep weer volledig is. Bij een beklimming wordt boven gewacht.
 9. Bij pech stopt de hele groep tot de pechvogel verholpen is. Per groep is er tijdens seizoen 2024 een kleine EHBO kit ter beschikking. 
 10. Van ieder lid wordt verondersteld dat hij op de hoogte is van de wegcode en deze correct toepast, zoals voorzien in het KB van 01.12.1975. ( politie van het wegverkeer) én mogen de veiligheid van andere weggebruikers niet in gevaar brengen.
 11. Tijdens de ritten wordt geen zwerfvuil achtergelaten.
 12. Elk lid zorgt ervoor dat zijn fiets in perfecte staat is bij de aanvang van de rit.
 13. Elk lid dat het algemeen belang van de club ernstige schade berokkent, zal na de tweede verwittiging onmiddellijk van de ledenlijst worden geschrapt.
 14. Het bestuur kan een lidmaatschap weigeren of schrappen, bij meerderheid van stemmen en dit enkel om ernstige reden. De schrapping en of weigering van het lidmaatschap wordt uitgebreid gemotiveerd, schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar gemaakt. Het lidmaatschap kan beëindigd worden door: opzegging van het lid – schrapping door de vereniging – door het niet tijdig betalen van de bijdrage, e.a.
 15. Bij aankoop van clubkledij wordt deze bij bestelling betaald.
 16. Men is effectief lid van de club, als zowel de clubkledij en het lidgeld volledig betaald werd.

Verplichtingen bestuur

 1. De club noch het bestuur kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijk letsel, schade aan fietsen en of diefstallen in het kader van de door hen georganiseerde clubactiviteiten.
 2. Om de 5 jaren worden er verkiezingen georganiseerd met als doel een nieuw bestuur van 5 personen aan te duiden. Dit zal voor het eerst georganiseerd worden in het voorjaar van 2025. In 2026 werken het oude en nieuwe bestuur samen. Het nieuwe bestuur heeft volledige bevoegdheid na de kampioenviering in 2026.
 3. Elk lid heeft gehoorrecht op de bestuursvergadering. Hij of zij kan en mag voorstellen, opmerkingen formuleren. Het bestuur zal deze dan bij de eerste vergadering op de agenda plaatsen en zorgen voor feedback naar de leden.
 4. Gedurende de ambtstermijn van het huidig bestuur wordt er tijdens seizoen 2024 per gereden rit 1 € met een maximum van 30€ op jaarbasis aan elk lid als retributie toegekend en dit vanaf 11 gereden ritten. Dit bedrag wordt dan in het volgende seizoen van het inschrijvingsgeld in mindering gebracht.
 5. Jaarlijks is er minstens 1 algemene vergadering, waarbij het rittenschema, kasverslag en activiteiten worden voorgesteld en besproken. Bijsturingen zijn altijd mogelijk. Aan ieder lid wordt gevraagd van deze algemene vergadering bij te wonen. Deze vergadering telt tevens als een punt voor een gewone rit.
 6. Elk betalend lid moet de clubkledij geldig voor een periode van 5 jaar aanschaffen en dit aan democratische prijzen. Uit respect voor de sponsors wordt steeds de clubkledij gedragen. De sponsors moeten steeds zichtbaar blijven. Daarom wordt er ook een windvest aangeboden, met zelfde bedrukking als de koerstrui. Enkel bij regenweer wordt een uitzondering aanvaard. Er worden armstukken noch beenstukken aangeboden door de club. Wel wordt bij voorkeur aangedrongen om deze kledij in het zwart te dragen.
 7. De inschrijving voor het nieuwe seizoen zal jaarlijks plaatsvinden in de loop van de maand november of december van het lopende seizoen, tenzij op een ander moment door omstandigheden, dit voornamelijk om verzekeringstechnische redenen.
 8. Vanaf 25/05/2018 moet de Europese Verordening rond GDPR (of General Data Protection Regulation) toegepast worden. Deze Europese uniformisering van de privacywetgeving op het vlak van verwerking en bescherming van de persoonsgegevens is van toepassing op de werking van de club. Om de activiteiten van de club te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de club persoonsgegevens verzameld in de communicatie naar haar leden toe. Het bestuur zal er altijd op waken de er uitgelegd kan worden waarom de gegevens nodig zijn, alsook of ze aan derden worden doorgegeven.

Klassement en kampioentitel

 1. Op het einde van het seizoen worden enkel 2 kampioenen gehuldigd, zijnde + 45 jarigen en – 45 jarigen. Elk lid die op 01 januari van het nieuwe seizoen jonger is dan 46 jaar en die minimum 20 ritten heeft gefietst kan meedingen voor “ kampioen – 45 jarigen”. De anderen behoren tot de categorie van + 45 jarigen.
 2. Eén gereden rit = 1punt.
 3. Bij héél slecht weer, wordt beslist of er gereden wordt. Deze beslissing gebeurt door het bestuur. Indien er niet gereden wordt, krijgen de aanwezigen hun punten. Er worden echter geen kilometers toegekend.
 4. Elke rit vermeld op de activiteitkalender komt in aanmerking voor het klassement, uitgezonderd wanneer het een facultatieve rit betreft.
 5. Een rit is geldig, dus komt in aanmerking voor het klassement als voor het toekennen van de bonus à rato van 1€ per geldige rit.
  1. wanneer deze gereden wordt in de clubkledij( zowel koerstrui en koersbroek)
  2. de kledij zichtbaar gedragen wordt (uitzondering hierop is bij regenweer)
  3. het aanwezigheidsregister moet ondertekend worden en de categorie waarbij men meerijdt moet ingevuld worden.
  4. de rit vermeld staat op de activiteitenkalender
  5. Tevens moeten er minstens 2 leden aan de start van de rit verschijnen
  6. Het traject dient door het lid steeds volledig gefietst te worden. Enkel in geval van mechanische of lichamelijke pech, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Dergelijke uitzonderingen worden geval per geval door het bestuur onderzocht. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen over het al of niet toekennen van de rit aan het desbetreffend lid. Belangrijk: voor het seizoen 2021 werd geen kampioentitel uitgereikt

Communicatie

 1. Digitale mogelijkheden (zoals email en gebruik van de clubwebsite) worden gebruikt om op een vlugge manier veel personen/leden te bereiken en op de hoogte te houden van de activiteiten van de club. Onjuistheden dienen binnen de week, met mail, ter kennis gebracht worden aan de woordvoerder, Hans Meersman.
 2. Op het einde van het seizoen wordt het klassement bekendgemaakt door de woordvoerder.
 3. Aan elk lid van de club zal expliciet gevraagd worden of foto’s van dit lid of zijn/haar familie gebruikt mogen worden voor publicatie. Deze goedkeuring zal worden bijgehouden op het adres van de woordvoerder. Na toelating, heeft de club het recht om foto’s van activiteiten te plaatsen op haar website en/of facebookpagina. Het bestuur zal er echter over waken dat er geen delicate foto’s worden gepubliceerd.

Als officieel ingeschreven lid van “ Leie Cycling “, nemen we aan dat U akkoord gaat met het intern reglement van de club
Beveren – Leie 28 januari 2024.

Het bestuur

Scroll naar boven